DUYURU

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1- Derneğin adı “Bilişsel Davranışçı PsikoterapilerDerneği”dir.

 

Derneğin merkezi Ankara’dır.

 

Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Çalışma Alanı

 

Madde 2-Dernek,

 

(1) Bilişsel davranışçı psikoterapilerin, tanımlanmış iyi klinik uygulamalar kılavuzuna göre, belirli standartlarda, uygun ortamlarda uygulanmasına ve kuramının geliştirilmesine yardımcı olmak;

 

(2) Bilişsel davranışçı terapist olarak resmen tanınmak (akredite olmak) için en az gerekli koşulları belirlemek ve gerekli koşulları sağlayan terapistlerin resmen tanınmasını (akredite olmasını) sağlamak;

 

(3) Bilişsel davranışçı psikoterapi yapmanın standartlarını belirlemek;

 

(4) Bilişsel davranışçı psikoterapilerle ilgili konuların, bilişsel davranışçı terapistler arasında bilimsel olarak tartışılmasına olanak sağlayan ortamlar yaratmak;

 

(5) Bilişsel davranışçı psikoterapilerle ilgili bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimleri, kursları, kongreleri, sürekli eğitim toplantılarının yanı sıra konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek; yapılan diğer bilimsel eğitim etkinliklerine, ulusal ve uluslararası kongrelere ve toplantılara konuşmacı ve eğitmen atamak ve konuşmacı ve eğitmen çağırmak; bilişsel davranışçı terapistleri, ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde ve toplantılarda temsil etmek ve temsilci atamak;

 

(6) Bilişsel davranışçı psikoterapilerle ilgili tek merkezli ya da çok merkezli araştırmalar tasarlamak, bu araştırmaları yönetmek ve denetlemek; yöntemleri doğru olan ve anlamlı bulgular elde edilen araştırmaların yayımlanmasını sağlamak;

 

(7) Bilişsel davranışçı psikoterapilerin uygulanmasıyla ilgili bilimsel araştırmaların ve bilgilerin yaygınlaştırılması amacıyla dergi, bülten, kitap gibi yayınlar yapmak, yabancı dillerde bu konuda yayımlanmış özgün yayınları Türkçe’ye kazandırmak, terapi uygulama CD’leri, DVD’leri hazırlamak ve bunların yaygın bir biçimde dağıtılmasını sağlamak;

 

(8) Birer bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemi olan düşünsel duygulanımcı davranış terapisi (rasyonel emotif davranış terapisi), bilişsel terapi, sorun çözme terapisi, kabullenme ve girişme terapisi (kabul ve kararlılık), eytişimsel (diyalektik) davranışçı terapi, ayrımındalık tabanlı bilişsel terapi, güdümleyici (motivasyonel) görüşme, davranışçı etkinleştirme gibi yöntemlerin her biri için çalışma birimleri oluşturmak ve söz konusu bilişsel davranışçı psikoterapi yaklaşımı yöntemlerinin her birinin iyi bilinmesini ve aralarındaki benzerliklerin ve ayrımların doğru ayırt edilmesini sağlamak;

 

(9) Bilişsel davranışçı terapistlerin toplumla ve diğer uzmanlık kuruluşlarıyla ve benzer amaçları olan ulusal ve uluslararası örgütlerle bağlantılarını kurmak ve bu tür kuruluş ve örgütlerde temsil edilmesini sağlamak;

 

(10) Bilişsel davranışçı psikoterapilerle yakından ilgili, felsefe (bilgi kuramı), sosyoloji, antropoloji, mantık bilim dalları gibi yan dallarla ortak birtakım eğitim çalışmaları ve işbirliği yapmak ve bu gibi bilim dallarının bilişsel davranışçı psikoterapilere olası katkılarından yararlanmak;

 

(11) Bilişsel davranışçı terapistlerin aralarındaki dayanışmayı artırmak ve bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlamak için değişik ortamlarda bir araya gelmelerine aracılık etmek

 

amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

(1) Araştırma yapmak,

 

(2) Kurs, kongre, sürekli eğitim toplantısı, konferans, sempozyum ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

(3) Amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü bilgi, belge ve yayını sağlamak, kitaplık oluşturmak, çalışmalarını duyurmak ve bilgilendirmek için, amaçları doğrultusunda dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtılmak üzere bülten çıkarmak,

 

(4) Amacını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye gerecini sağlamak,

 

(5) Gerekli izinleri almak koşuluyla yardım toplama çalışmalarında bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

 

(6) Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için gereksindiği gelirleri sağlamak üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

 

(7) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel kuruluşlar kurmak ve bunları donatmak,

 

(8) Üyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yemekli toplantı, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi gibi eğlenceli etkinlikler düzenlemek ya da üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

(9) Dernek çalışmaları için gereksinilen taşınır ve taşınmazları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde egemenlik yetkisi veren haklar kurmak,

 

(10) Amacını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak ya da kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinleri alarak, derneklerin izinle kurabileceği kuruluşları kurmak,

 

(11) Uluslararası çalışmalarda bulunmak, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

 

(12) Amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kuruluşlara maddî yardımda bulunmak,

 

(13) Amacını gerçekleştirmek için, gerek görülmesi durumunda, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

(14) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

 

(15) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere plâtformlar oluşturmak,

 

Derneğin Çalışma Alanı

 

Dernek, ruh sağlığı ve psikoterapi uygulamaları alanında çalışmalar gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca, en çok otuz gün içinde, üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış olanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.

 

Derneğin şubesi açılınca, dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubeye aktarılır. Şube açıldıktan sonra yeni üyelik başvuruları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri, şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkez’e bildirilir.

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

Üyenin isteğiyle ayrılma dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar şunlardır:

 

(1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 

(2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 

(3) Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini altı ay içinde ödememek,

 

(4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

 

(5) Üye olma koşullarını yitirmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin saptanması durumunda, yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

Dernekten çıkan ya da çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malvarlığından hak iddia edemezler.

 

Dernek Organları

 

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

 

(1) Genel kurul,

 

(2) Yönetim kurulu,

 

(3) Denetim kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Biçimi, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı İçin İzlenecek Yollar

 

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır ve derneğe kayıtlı üyelerden, şubelerin doğal delegeleri ile şubelerde kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

Genel kurul,

 

(1) Bu tüzükle saptanmış olan zamanda olağan,

 

(2) Yönetim ya da denetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, ocak ayı içinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.

 

Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı İçin İzlenecek Yol

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilerek ya da yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden çok olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedeni de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı için izlenecek yola uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının,geri bırakma tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen kurallara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan daha çok geri bırakılamaz.

 

Toplantı İçin İzlenecek Yol

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi durumlarında ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları, üye tam sayısının iki katından daha az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri ya da yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırda bulunanlar listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu kişisel olarak kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması durumunda, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı ya da temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlarca birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve bu belgeleri yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanması ve Karar Alması için İzlenecek Yol ve Yöntemler

 

Madde 8-Genel kurulda, tersine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların ya da oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, içi boş bir kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sayılan oylardır.

 

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız ya da Çağrısız Alınan Kararlar

 

Bütün üyeler bir araya gelmeden, yazılı katılımlarıyla aldıkları kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı kurallarına uymaksızın bir araya gelerek aldıkları kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde 9-Aşağıda yazılı konular genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 

(1) Dernek organlarının seçilmesi,

 

(2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

(3) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,

 

(4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe görüşülüp, aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,

 

(5) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı nedenlerle görevden alınmaları,

 

(6) Üyeliğin reddi ya da üyelikten çıkarma ile ilgili olarak verilen yönetim kurulu kararlarına yapılan karşı çıkmaların incelenmesi ve karara bağlanması,

 

(7) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

(8) Dernek çalışmaları ile ilgili olarak yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler incelenip, aynen ya da değiştirilerek onaylanması,

 

(9) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ve dernekte mesaili çalışan diğer kişilere verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk tutarlarının saptanması,

 

(10) Derneğin federasyona katılması ve federasyondan ayrılmasının kararlaştırılması,

 

(11) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

(12) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya dabu kuruluşlardan ayrılması,

 

(13) Derneğin vakıf kurması,

 

(14) Derneğin fesih edilmesi,

 

(15) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

(16) Derneğin en yetkili organı olarak,derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 

(17) Yürürlükte bulunan yasa, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere göre genel kurulca yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

 

Madde 10-Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedeküye olarak genel kurulca seçilir.

 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı bir kararla, görev bölüşümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı (eşbakan), sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin bilgilendirilmesi koşuluyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde, kendi isteğiyle ayrılma ya da başka nedenlerden dolayı boşalma olması durumunda, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 

(1) Derneği temsil etmek ya da bu bağlamda kendi üyelerinden birine ya da bir üçüncü kişiye yetki vermek,

 

(2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

(3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

 

(4) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, derneğin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, bina ya da kuruluş inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek ya dataşınır ya da taşınmaz malları üzerinde egemenlik yetkisi veren haklar kurdurmak,

 

(5) Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

(6) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 

(7) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 

(8) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

(9) Her çalışma yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu ya da bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

 

(10) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 

(11) Derneğe üye alınması ya da üyelikten çıkarılma konularında karar vermek,

 

(12) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi içinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

(13) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

 

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde, kendi isteğiyle çekilme ya da başka nedenlerden dolayı boşalma olması durumunda, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda çalışma gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde belirtilen ilke ve yöntemlere göre, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

 

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

 

(1) Üye ödentisi: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50TL, yıllık olarak da 50TL ödenti alınır. Bu tutarları artırmaya ya da eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

 

(2) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından alınan üye ödentilerinin yarısı, altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

 

(3) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleri ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 

(4) Dernek tarafından düzenlenen yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser gibi etkinlikler veeğitimler, kurslar, kongreler, sürekli eğitim toplantılarının yanı sıra konferanslar ve sempozyumlar gibi etkinliklerden sağlanan gelirler ve stand gelirleri,

 

(5) Dernek tarafından yapılan yayınların satışından elde edilen gelirler,

 

(6) Derneğin mal varlıklarından elde edilen gelirler,

 

(7) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

 

(8) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için gereksindiği geliri sağlamak amacıyla giriştiği ticari etkinliklerinden elde ettiği kazançlar,

 

(9) Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Kuralları ve Tutulacak Defterler

 

Madde 13-Defter tutma kuralları:

 

Dernekte, işletme hesabı ilkesine göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31’inci Maddesinde belirtilen sınırı aşması durumunda izleyen hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen sınırın altına düşülürse, izleyen yıldan başlayarak işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

Yukarıda belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın, yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Yöntemi

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

 

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak kurallar aşağıdaki gibidir:

 

(1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

(2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık ödenti tutarları bu deftere işlenebilir.

 

(3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrağın asılları ve giden evrağın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ya da gönderilen evraklar, çıktıları alınarak saklanır.

 

(4) Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaşlarının edinme tarihi ve şekli ile, kullanıldıkları ya da verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

(5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

(6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adları, soyadları ve imzaları ile aldıkları ve geri verdikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak kurallar aşağıdaki gibidir:

 

(1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

(2)Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli, Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kurallarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

 

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler, kullanılmaya başlanmadan önce, il dernekler müdürlüğüne ya da notere tasdik ettirilir. Bu defterler, sayfaları bitene kadar kullanılır ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form ya da sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri:

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler de alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi, kurum ya da kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve boyutlarda) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi ya da kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre davranılır.

 

Yetki Belgesi

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ya da kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile saptanır. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi”, dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde, dernekler birimine bildirilir.

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden sonra gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

 

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve diğer hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

 

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ilişkin çalışmaları ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi”, dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

 

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

 

Genel Kurul Sonucu Bildirimi

 

Olağan ya da olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri, yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

 

Genel kurul sonucu bildirimine,

 

(1) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

 

(2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski biçimi ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği

 

eklenir.

 

Taşınmazların Bildirimi

 

Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescillerinden başlayarak otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurularak mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Yurtdışından yardım alınacak olması durumunda, yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

 

Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması konusunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ya da benzeri bir belgenin bir örneği de eklenir.

 

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim koşulunun yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’te gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde, dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

 

Derneğin yerleşim yerinde ortaya çıkan değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında oluşan değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonucu bildiriminin ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

 

Madde 17-Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu ya da denetim kurulunca iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Dernek, en az yılda bir kez, denetim kurulunca denetlenir. Genel kurul ya da yönetim kurulu, gerek görülen durumlarda denetim yapabilir ya da bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Yöntemleri

 

Madde 18-Dernek, amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak oranlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

 

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde, genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

 

Madde 20-Şube, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu bir dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

 

Madde 21-Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

 

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak, şube genel kurulunca seçilir.

 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Temsil Edilme Biçimi

 

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine göndermek zorundadırlar.

 

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilirler. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arda kalan üye sayısı 10‘dan çok ya da toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere, seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 

Şubelerin yönetim ya da denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim ya da denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma

 

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek çalışmalarını yürütmek üzere yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından, o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Tüzüğün Değiştirilme Biçimi

 

Madde 24-Tüzük değişikliği ancak genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından daha az olamaz.

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Biçimi

 

Madde 25-Genel kurul, derneğin feshine her zaman karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından daha az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

 

Genel kurulca fesih kararı verilmesi durumunda, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı ya da kendiliğinden sona erme durumunun kesinleştiği tarihten başlayarak bu işlemlere başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adı olarak “Tasfiye Halinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme sırasında derneğin defterleri, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgeleri belirlenerek, varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacakları tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en çok üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler dışında, üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve aktarma işlemlerinin tamamlanmasından sonra,durumun, tasfiye kurulu tarafından, yedi gün içinde, bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Son yönetim kurulu üyeleri,tasfiye kurulu sıfatıyla,derneğin defter ve belgelerini,saklamakla görevlidirler. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

 

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara gönderme yapılarak çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana dek, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Geçici yönetim kurulu üyelerinin

 

Adı ve Soyadı: Görev Unvanı:

 

 

Mehmet Hakan Türkçapar (Başkan)

 

Halil Ertuğrul Köroğlu (Eşbaşkan)

 

Selçuk Aslan (Sayman)

 

Refia Aslıhan Sayın (Üye)

 

Seher Olga Güriz (Üye)

 

Gökçe Silsüpür (Üye)

 

Kaasım Fatih Yavuz (Üye)

 

Serkan Akkoyunlu (Üye)

 

Ahmet Emre Sargın (Üye)

 

Özge Orbay (Üye)

 

Canan Alpoğuz (Yazman)

 

Bu tüzük 26 (yirmialtı) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.